počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
možnosti plateb
počítadlo přístupů
celkem: 2249392

www.gastroshopping.cz

Cena dopravy - 210Kč s DPH

Jeden kus = jedna zásilka
Max. hmotnost zásilky 31,5 kg
Zásilka nemůže být na paletě!
Maximální šířka = 80 cm
Maximální výška = 60 cm
Maximální délka = 200 cm

 Cena dopravy do 100Kg - 750 Kč

  Ostatní, dle váhy a vzdálenosti,

   cenu zasíláme k odsouhlasení.produkty v akci
TEFCOLD IC 501 SC
původní cena: 24 672 CZK
17 300 CZK bez DPH
NORDline RTR 1210L
původní cena: 48 751 CZK
32 000 CZK bez DPH
NORDline UF 600 FS
původní cena: 42 689 CZK
29 900 CZK bez DPH
nejnovější produkty
Kartáč iSi 2241003
87 CZK bez DPH
Tvořítko iSi 2294005
51 CZK bez DPH
Bombičky na sodu
110 CZK bez DPH
Tesneni hlavy iSi 2248003
54 CZK bez DPH

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Šance Týn nad Vltavou s.r.o.
se sídlem Břehy 449, 375 01 Týn nad Vltavou 
identifikační číslo: 48204650 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 2577 
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.gastrosance,cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
   
  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti šance Týn nad Vltavou s.r.o. se sídlem Břehy 449, 375 01  Týn nad Vltavou, identifikační číslo: 48204650, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 2577 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a podnikajícím subjektem a korporací (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.gastrosance.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
  • 1.2. Společnost Šance Týn nad Vltavou s.r.o. je obchodní společnost dodávající zboží a služby (dále jen „zboží“)pouze podnikajícím subjektům a korporacím. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že je podnikajícím subjektem nebo korporací, ve smyslu právních předpisů České republiky. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
    
  • 1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
    
  • 1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

    

   1.5. Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
   
  • 2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje, že kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
    
  • 2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 
    
  • 2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
    
  • 2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
    
  • 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
    
  • 2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
    
  • 2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
    
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
   
  • 3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží kupujícího doručená prodávajícímu. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy obchodník prodávajícího zašle kupujícímu "Potvrzení o registraci objednávky". Do doby doručení "Potvrzení o registraci objednávky" kupujícímu nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím. 
    
  • 3.2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou součástí webového rozhraní obchodu a kupující je na ně před vlastním uskutečněním objednávky dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 
    
  • 3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
    
  • 3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Konečná cena včetně všech poplatků je uvedena ve sloupci „Kč s DPH“. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V ceně zboží není zahrnut podíl kupujícího na ceně přepravy zboží do místa určení. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
    
  • 3.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje v části „Obsah košíku“ také informace o podílu kupujícího na ceně dopravy zboží do místa určení dodávky. Informace o nákladech na přepravu zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
    
  • 3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  •  
  • 3.6.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
  •  
  • 3.6.2. údaje o výši Recyklačního poplatku (příspěvek známý pod zkratkou PHE) na historická elektrozařízení a případné další poplatky, pokud jsou stanoveny, 
  •  
  • 3.6.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a 
  •  
  • 3.6.4. informace o podílu kupujícího na přepravě zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  •  
  • 3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
    
  • 3.8. Kupující obdrží neprodleně po odeslání objednávky její kopii elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Zde může kupující ještě jednou provést kontrolu obsahu jeho objednávky. Doručená objednávka je v souladu s těmito Obchodními podmínkami považovaná za návrh Kupní smlouvy ze strany kupujícího. 
    
  • 3.9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy obchodník prodávajícího zašle kupujícímu "Potvrzení o registraci objednávky". Do doby doručení "Potvrzení o registraci objednávky" kupujícímu nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím. 
    
  • 3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, případně na základě dohody s kupujícím provést záměnu zboží, pokud se

   • a) zboží již nevyrábí nebo 
     
   • b) zboží již nedodává nebo 
     
   • c) výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží a služeb, bude mu tato částka vrácena zpět v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na jeho účet. K uzavření kupní smlouvy tak nedojde. 
     
  • 3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
    
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
   
  • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   • a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese firmy: Gastrošance, Břehy 449, 375 01 Týn nad Vltavou a na pobočce Gastrošance Brno, Šeránkova 8, 616 00 Brno - Žabovřesky.

   • b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   • c) v případě platby zálohy nebo zvláštního ujednání v kupní smlouvě bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 55401231/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také jeho podíl na přepravném ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
    
  • 4.3. Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 
    
  • 4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud v ní není uvedeno jinak. 
    
  • 4.5. V řípadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
    
  • 4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.10.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
    
  • 4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
    
  • 4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po odeslání zboží, až předání potvrdí přepravní firma!. Na základě žádosti kupujícího jej zašle poštou, jinak v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
   •  

8. Záruka, servis

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na výrobky způsobem, v rozsahu, s obsahem a za podmínek, vyplývajících pro odpovídající záruku ze záručního listu a záručních podmínek. 

Základní záruka pro spořebitele je 24 měsíců.
Při prodeji výrobku podnikateli (IČO) na základě obchodního zákoníku České republky, je poskytována smluvní záruka definována těmito záručními podmínkami. Délka záruční doby u smluvní záruky činí  12 měsíců . Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím.

Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit u zboží dodaného do české republiky!

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

U výrobků dodaných do zahraničí je nutné vadný výrobek dopravit do servisu v české republice.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Podmínkou pro uplatnění všech práv kupujícího ze záruky je, že :

a) výrobek byl řádně uveden do provozu způsobem vyplývajícím z Návodu k používání

b) výrobek byl vždy řádně užíván i udržován v souladu s Návodem k používání

C) Do výrobku nebylo neoprávněně nebo neodborně zasahováno

Kupující uplatňuje záruku u prodávajícího, případně u servisní organizace, která je uvedena v záručním listě. Při uplatnění každého práva ze záruky je kupující povinen prokázat existenci záruky, a to předložením dokladu o koupi výrobku a záručního listu, případně dokladu, že byla záruka prodloužena o dobu již provedené záruční opravy.


Každé právo ze záruky musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak toto právo zaniká. 
Prodávající neodpovídá za poškození, zničení, vady, zhoršení vady nebo jejích projevů ani za jiná znehodnocení výrobku či kterékoli jeho části, způsobené v souvislosti s opožděným uplatněním práva z odpovědnosti za vady výrobku. 

Kupující je povinen doklad o koupi výrobku a záruční list, případně dokladu, že byla záruka prodloužena o dobu již provedené záruční opravy předkládat při každé reklamaci výrobku. 
Prodávající nebo servisní organizace si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží, zbožím jiným se stejnými parametry. 
Pro zahájení reklamace musí být výrobek předán kompletní a čistý. Pokud je výrobek znečistěný a pro zahájení opravy je nutné jej vyčistit, navrhne prodávající nebo servisní organizace kupujícímu placené vyčištění. Pokud kupující na návrh placeného vyčištění přistoupí, je tato služba účtována paušální sazbou 350,- Kč bez DPH (424,- Kč s DPH).

 

Záruka (včetně smluvní záruky) se nevztahuje na :

a) Vady Výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním listu a na výrobku, k chybějícím či neoprávněně pozměněným údajům v záručním listu       

b) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných jevů (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo cizích předmětů do výrobku   

c) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části výrobku

d) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně anebo nevhodnými provozními podmínkami       

e) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem

f) Poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku, provedený k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou 

g) Jeli zařízení neodborně instalováno, obsluhováno, provozováno a udržováno v rozporu s obsahem návodu k použití, nebo byl-li u něho proveden neoprávněný zásah h) Na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice resp. v EU, Poznámka:  Je-li zařízení závislé na odběru vody, musí tato voda splňovat požadavek pro řádný chod stroje       

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické či telefonické objednávky, tehdy není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. 
Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. 
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. 
Odesláním elektronické či telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. 
Odeslanou elektronickou či telefonickou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. 
Účastníci – prodávající a kupující podnikatel - se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Platí od  23.8.2013  


Schválil :  

Jan Pavlíček

jednatel společnosti

Šance Týn nad Vltavou s.r.o.

             
.                           Při viditelném poškození zásilky, nepřebírat !!!
                            Za případné tisková chyby v popisu zboží neručíme!!!
 
X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).